Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Begroting Son en Breugel in evenwicht

Politiek

Afgelopen week maakte het gemeente bestuur van Son en Breugel de begroting 2018 tot 2020 bekend. Simpel gezegd, een overzicht van wat ze gaan doen en wat het kost. Want ook de eenvoudige taal in communiceren is een doelstelling van de gemeente net zoals het meer transparant zijn in hun plannen. Dat dit geen loze woorden zijn blijkt wel doordat de begroting voor het eerst te zien is op een zeer doordachte website. Waarin onderwerpen, doelen en kosten duidelijk zichtbaar zijn. Dus als u wilt weten wat het centrumvisie plan uiteindelijk kost en welke onderwerpen daaronder vallen dan kijkt u vanaf nu op www. sonenbreugel.begroting-2018.nl

Door: Adrie Neervoort

Een sluitende begroting
Maar terug naar de begroting, deze is sluitend en kost de inwoner ca € 8,- extra het komend jaar. De begroting is zoals het bestuur het zelf noemt "structureel en reëel in evenwicht".
In de begroting is vooral aandacht voor: De bestuurlijke toekomst, het centrumplan, Breugel Bruist, het sociaal Domein, Duurzaamheid en de overgang naar led straatverlichting en sociale woningbouw. Zes belangrijke onderwerpen waar bijna alle inwoners van Son en Breugel mee te maken hebben.
Het zijn ook onderwerpen, waarvan de kosten in de begroting duidelijk in beeld worden gebracht. Maar er ontbreken natuurlijk ook cijfers in de begroting, dit omdat de plannen en dus ook de kosten nog niet concreet bekend zijn. Zoals de fusie perikelen, maar ook de verkoop van de grond onder de kerk. Wat betreft het verplicht archeologisch onderzoek op de plaats waar het nieuwe MFA (Dorpshuis) komt te staan is er wel een budget vrijgemaakt in de totale kosten voor dit project, maar of dit voldoende is wordt pas duidelijk bij de uitvoering. Zo kan de begroting dus mogelijke financiële tegenvallers maar ook meevallers opleveren.

Duurzaamheid als rode draad
Wat ook opvalt aan de begroting, dat deze doorspekt is met duurzaamheid. Bijna elk project krijgt een waarde van duurzaamheid mee en indien relevant een CO2 waarde. Want het doel is om in 2020 een gemeente te zijn die CO2 neutraal is.
Omdat de meerjaren begroting over de periode tot 2020 gaat staan er natuurlijk ook geen bedragen in van plannen die nu een aanvang krijgen en waarvan de uitwerking waarschijnlijk pas na 2020 is Een voorbeeld hiervan is een eventueel te bouwen extra parkeerlaag op het parkeerterrein achter de Heistraat. Alle ontwikkeling- en onderzoekskosten mits deze in de periode tot 2020 plaatsvinden zijn natuurlijk wel opgenomen.
Een minimale lastenverhoging voor de burger
De begroting is een sluitende begroting met een minimale lastenverhoging voor de inwoners, maar het is ook een begroting die ook ruim gebruik maakt van de financiële reserves van de gemeente Son en Breugel. Door de genoemde beleidsvoornemens stijgt de lokale lastendruk voor de inwoners in 2018 ten opzichte van 2017 met € 18 op jaarbasis (3,1%). De OZB en de legestarieven stijgen met een inflatiecorrectie van 1,1%. Tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op 100% dekking van kosten.

Nog even de zes onderwerpen van de beleidsdossiers op een rij:
Bestuurlijke toekomst
De vraag wat de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel gaat brengen in 2018 is onzeker. Veel hangt af van de besluitvorming in de gemeenteraden van Son en Breugel en Nuenen in november van 2017 en hoe de provincie daar, mee omgaat.
In 2018 start ook de nieuwe samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied Eindhoven en zal de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) opnieuw worden opgezet en vormgegeven.
2018 is ook het jaar waarin in maart nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Daarna wordt een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en een nieuw college geformeerd.

Centrumplan Son
Dit jaar zijn er grote stappen gezet in de plannen voor het centrum van Son en Breugel. De zorg en betrokkenheid van de inwoners rond een goed centrum, leeft bij velen. In 2018 volgt een verdere vertaling van deze betrokkenheid in duidelijke keuzes en richtingen. Er wordt gestart met de (ver)bouw van het nieuwe gemeentehuis.

De plannen rond het Kerkplein worden ook concreter. Het ontwerp en procedure rond de nieuwe kerk achter te toren gaan van start. Na 1 februari 2018 zullen de plannen voor woningbouw en dorpshuis/mfa op de huidige kerklocatie verder gestalte krijgen. Hiervoor loopt op dit moment een publieksconsultatie.
Door de verbouwing en het deels nieuw bouwen van het gemeentehuis, verhuist de bibliotheek in december naar de locatie in het Vestzak. De ambtelijke organisatie verhuist al eind oktober van dit jaar naar een tijdelijke locatie aan de Ruysdaelstraat. De start bouw van de nieuwe vleugel van het gemeentehuis aan de Airbornestraat zal na de jaarwisseling zijn .
Vanaf december 2017 is er aandacht voor de intensieve samenwerking van de organisaties die in het Vestzak onderdak vinden. Het gaat onder andere om de bibliotheek, het Vestzaktheater, de harmonie en Zuidzorg.

Breugel bruist
In het in december 2017 nog vast te stellen geactualiseerde uitvoeringsprogramma Breugel Bruist staan Versterking, Verbinding, Samenwerking en Verdieping centraal.
Samen met een groot aantal betrokkenen (structureel met PlatOO, Doorpakkers, Stichting Meedoen Werkt, Bestuur Boerderij, Seniorenraad, 'thuis, Sporthalbeheer Son en op meer incidentele basis met vele andere partijen) zijn de afgelopen periode al grote stappen gezet. Hierdoor kan het geactualiseerde uitvoeringsprogramma rekenen op draagvlak van de betrokken partijen.
In 2018 komen de eerste uitwerkingen van de verschillende programma onderdelen. Vanuit de fasering zal worden gestart met de concrete uitwerking van de plannen voor de onderwijshuisvesting en het wonen. Daarbij komt ook een ontwerpbestemmingsplan in procedure om alle plannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Sociaal Domein
In het sociale domein steekt de gemeente het komend jaar vooral in op sturing aan de uitvoering en het bewaken van de gewenste maatschappelijke effecten. Preventie eenzaamheid, ondersteuning van mantelzorg en de dementievriendelijke gemeente zijn als speerpunten benoemd.

Duurzaamheid
Begin volgend jaar wordt de volledige ombouw van de openbare verlichting naar ledverlichting afgerond. Daarmee wordt de landelijke duurzaamheiddoelstelling voor 2030 al dit jaar meteen gehaald: 50% besparing op het energieverbruik van openbare verlichting.
Het is een van de voorbeelden dat duurzaamheid onderdeel van het denken en het doen in Son en Breugel is geworden. Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden, burgers, verenigingen en scholen.
De rode draad in het duurzaamheidbeleid is communicatie naar de inwoners, bedrijven en verenigingen via de campagne "Wat we doen is groen!". Zo wil de gemeente laten zien wat we als gemeenschap kunnen bereiken op het gebied van duurzaamheid als inwoners en verenigingen actie ondernemen.
Het vervangen van de openbare verlichting in ledverlichting en acties die voortvloeien uit het Gemeentelijke RioleringsPlan zijn bij uitstek geschikt om inwoners te betrekken bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Ook met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed laat de gemeente zien dat zij hun verantwoordelijkheid serieus nemen. De verdubbeling van het budget voor het gemeentelijke zonnepanelenproject laat zien dat de gemeente in 2018 volop in de doe-fase is aanbeland.
Samen met de provincie Noord Brabant, het ministerie van Economische Zaken en RVO Nederland werkt de gemeente aan een convenant met de bedrijven op Ekkersrijt om er een echt duurzaam bedrijfsterrein van te maken.
De gemeente gaat de inwoners betrekken bij de volgende stap in afvalinzameling. Het inkooptraject voor wegende ondergrondse containers voor restafval ten behoeve van het 'omgekeerd inzamelen' is ingewikkeld. Begin 2018 gaat de uitvoering echt van start, waarmee de hoeveelheid restafval verder verlaagd wordt, en de hoeveelheid materialen die recyclebaar of nuttig toegepast kunnen worden, verder zal toenemen.

Sociale woningbouw
Er vindt een substantiële toevoeging van circa 90 nieuwe woningen plaats in de bestaande sociale woningvoorraad voor een doelgroep die op basis van het inkomen is aangewezen op sociale woningbouw. Dit jaar is al gestart met het toevoegen van sociale huurwoningen op de locaties hoek Molenstraat-Nieuwstraat (30 woningen) en Heistraat in de voormalige Rabobank (25 wooneenheden). Komend jaar worden er 16 sociale koopwoningen gerealiseerd in Sonniuspark en zijn er afspraken gemaakt over de realisatie van sociale koopwoningen op twee andere locaties: de voormalige Aldi-locatie (11 woningen) en op de voormalige Stokland-locatie op de hoek Planetenlaan/Piet Heinlaan (6 woningen) in Breugel.

Op 9 november aanstaande stelt de gemeenteraad de Begroting 2018 in een raadsbijeenkomst officieel vast.