Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 4bb037
Foto:

Hoe duurzaam wordt Son en Breugel?

  Politiek

Een gesprek met wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen. 
Er wordt te veel CO2 uitgestoten en dat heeft effect op de opwarming van de aarde. In allerlei verdragen wil men nationaal en internationaal naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Het kabinet heeft besloten de gaskraan in Groningen helemaal dicht te draaien. Huizen moeten energieneutraal worden. Koken en verwarmen zonder gas. Wat betekent dat voor ons?

Door: Arjen Strik
 

Duurzaamheid in coalitieakkoord Son en Breugel
In de tekst van dit akkoord staat te lezen: "Duurzaamheid blijft een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord. De gemeentelijke organisatie moet in de 2020 klimaatneutraal zijn en de gemeenschap in 2030. Daarvoor is het onder andere nodig dat de jaarlijkse hoeveelheid restafval beperkt wordt tot 35 kilo per inwoner. De natuur en de luchtkwaliteit dienen versterkt en verbeterd te worden. In de bebouwde kom wordt ingezet op versterking van de ecologische waarde van het groen om de leefgebieden voor insecten en vogels te versterken. De gemeente gaat extra aandacht besteden aan de transformatie van het agrarische landschap."

Mooie woorden maar hoe te realiseren?
Een zeer ambitieuze doelstelling, die zelfs verder gaat dan de landelijke ambities. Uit een onderzoek kwam de voorspelling, dat het wonen zonder gas per woning naar schatting 15.000 tot 25.000 euro kost. Hoe gaan we dat realiseren en betalen? We leggen deze vraag voor aan de nieuwbenoemde wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen, met duurzaamheid in zijn portefeuille.

Tom van den Nieuwenhuijzen: Wat we doen is Groen!
Op dit dossier hoeft hij zich niet in te lezen. Tom van den Nieuwenhuijzen (35) is 'mister sustainablity' himselve. Een wethouder met ervaring, een missie en een passie voor dit onderwerp. Hij heeft zelfs onlangs een universitaire graad behaald met een studie aan de universiteit Nijenrode met een eindscriptie over het onderwerp: 'Hoe kan de overheid duurzaamheid bevorderen'. De net herbenoemde wethouder legt uit. "Uiteraard is duurzaamheid een container begrip. Maar onze gemeente heeft duidelijk voor ogen wat ze hieronder verstaat."

Communicatie is de rode draad
"De rode draad in ons duurzaamheidsbeleid is communicatie naar onze inwoners, bedrijven en verenigingen. Daarom zijn we vorig jaar gestart met een bewustwordingscampagne onder het motto: 'Wat we Doen is Groen'. Met het doel o.a. om de inwoners van Son en Breugel te laten inzien, dat zij voor wat betreft hun eigen gedrag en woning, zelf een steentje moeten bijdragen in het reduceren van de CO2 uitstoot. Duurzaamheidsactiviteiten willen we dus samen met de burgers uitrollen. Want hoe dan ook, het gaat ons allemaal raken, in onze leefstijl, onze consumptie en verantwoordelijkheid. Het duurzaamheidbeleid van de gemeente bestaat uit vier hoofdonderdelen: natuur, energie, circulaire economie en de klassieke milieutaken." Hij geeft een toelichting.

Biodiversiteit en klimaatneutraal
"Met aandacht voor natuur bedoelen we, het bevorderen van de biodiversiteit. Aandacht voor planten, bomen, beesten en insecten. De noodzakelijke verscheidenheid aan fauna en flora, want zonder een gezonde biodiversiteit is Son en Breugel een dood dorp." Hij vervolgt zijn verhaal: "Nederland gaat overstappen op andere energie. De aardgaskraan wordt dichtgedraaid en groene stroom wordt de toekomst. In Son en Breugel hebben we de doelstelling om in 2020 een klimaatneutrale lokale overheid te hebben en in 2030 een klimaatneutrale gemeenschap. Onder klimaatneutraal verstaan we, dat onze activiteiten geen negatief effect op het milieu hebben." Als voorbeeld noemt hij de ombouw van de openbare verlichting naar ledverlichting. Door 50% op het energieverbruik voor openbare verlichting te besparen

Wordt de landelijke duurzaamheidsdoelstelling voor 2030 al dit jaar meteen gehaald. Ook de gemeentelijk gebouwen worden verduurzaamd bij renovatie en nieuwbouw.

De circulaire economie en klassieke milieutaken
"Als gemeente proberen we de circulaire economie te bevorderen. Dat betekent dat we producten zoveel mogelijk hergebruiken en optimaal van de waarde van grondstoffen gebruik maken.
Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Er is onlangs in de gemeenteraad een motie aangenomen om ons in te spannen de kringloopwinkel te behouden voor ons dorp en in gesprek te gaan over andere huisvesting. Ook op het gebied van afval, milieu en openbare ruimte zijn we actief. Bijvoorbeeld het streven om restafval per huishouden te minimaliseren. We hebben in 't Zand omgekeerd inzamelen ingevoerd, dat gaan we evalueren en op basis daarvan kiezen we voor de rest van het dorp. Daarmee wordt de hoeveelheid restafval flink verlaagd en de hoeveelheid materialen die recyclebaar of nuttig toegepast kunnen worden, zal verder toenemen.
Daarnaast hebben we de klassieke milieutaken zoals het groenonderhoud, ongediertebestrijding, optreden bij bodemvervuiling en handhaving van de milieuwetgeving."

Hoe gaat de Gemeente het energietransitieproces aanpakken?
Van den Nieuwenhuizen: "Er is geen blauwdruk beschikbaar hoe we van het gas afkomen." Als voorbeeld noemt hij de sluiting van de mijnen in de zestiger jaren. "Dit betrof toen 7 miljoen Nederlanders. Met het dichtdraaien van de gaskraan hebben we het over 17 miljoen inwoners. Het raakt ons allemaal en zal grote veranderingen met zich meebrengen. Maar niemand weet wat dit concreet betekent. Het klimaat verandert, we krijgen meer natte periodes, wat effect heeft op onze riolen en meer droogte, wat weer effect heeft op de flora en landbouw. We hebben dan ook geen langere termijnplan maar volgen de stand van de techniek en de actualiteit. We proberen dit samen met onze burgers en het bedrijfsleven op te pakken. Voor Ekkersrijt en het Science Park hebben we een apart programma. Samen met de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Economische Zaken en RVO Nederland werken we aan een convenant met de bedrijven op Ekkersrijt om er een echt duurzaam bedrijfsterrein van te maken.

Iedereen weet dat we van het gas afmoeten
"Son en Breugel is een dorp met veel goed opgeleide burgers. Iedereen weet inmiddels dat we van het gas afmoeten. Voor de huursector is dat voor ons relatief gemakkelijk te regelen. We maken daarover prestatieafspraken met de woningcorporaties. Maar we zijn een gemeente met veel eigen woningbezit. Het betreft een kleine 5000 koopwoningen. Deze groep huizenbezitters zijn eigen baas en maken hun eigen beslissingen. We proberen ze duidelijk te maken dat ze met hun eigen woning zelf een steentje kunnen bijdragen in het reduceren van CO2 door het nemen van passende maatregelen. Inmiddels heeft al 13% van de sociale huurwoningen gekozen voor zonnepanelen en maakt gebruik van De Groene Zone het zonnepanelenproject regio Zuidoost-Brabant. We stimuleren daarmee in financiële zin, samen met de provincie, de energietransactie in onze gemeente. Want door het plaatsen van zonnepanelen besparen de inwoners geld en we verduurzamen de woningvoorraad. Je betaalt immers geen gas- en electra rekening meer.

Burger is zelfverantwoordelijk. Gemeente faciliteert
"Dit jaar heeft de gemeente het budget voor het zonnepanelenproject verdubbeld. Het Zonnepanelenproject zorgt voor de vóórfinanciering, waardoor deelnemers meteen de financiële voordelen hebben. Na 15 jaar levert het voor de gebruikers zelfs meer geld op als de investering is afbetaald. Tevens ontzorgt de organisatie de deelnemer door het hele proces te begeleiden. Ook in die gevallen waar het plaatsen van zonnepanelen niet mogelijk is, denk aan bomen, schaduw, rieten dak of appartement, zijn er alternatieven, zoals de deelname aan collectieve zonneparken en warmtekrachtkoppelingen." De burger kan nu al een aantal maatregelen zelf nemen door te kiezen voor zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, een inductiekookplaat, het huis laten isoleren en, ledlampen gebruiken. Let wel door isolatie en gebruik van Zonnepanelen, stijgt de prijs van je woning door een hoger energielabel. We informeren onze inwoners wekelijks via onze gemeentepagina. Ook zijn er burgerinitiatieven gestart zoals SonEnergie. Deze particuliere energiecoöperatie heeft als doelstelling betaalbare, duurzame en eigen energie voor iedere inwoner van Son en Breugel toegankelijk te maken. SonEnergie en SonenBreugelverbindt gaan vol energie samen met de inwoners aan de slag in Son en Breugel om de energietransactie mogelijk te maken."

Info over de Overstap
Hij kan nog wel uren doorgaan met vertellen over dit onderwerp. Maar we willen u als lezer niet overvoeren. Wel hebben we met de gemeente afgesproken als MooiSonenBreugelKrant om met regelmaat een artikel te plaatsen over ervaringen van inwoners, die de 'overstap' gewaagd hebben. Dus duurzaamheid wordt vervolgd. Voor meer informatie raadplaag de volgende websites.
Gemeente: www.sonenbreugel.nl
SonenBreugelverbindt: http://www.sonenbreugelverbindt.nl
SonEnergie: http://www.sonenergie.nl

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>