Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 604ab8
Foto: Fran Maasdam

Inspraak seniorenraad over veiligheid

  Politiek

Son en Breugel - De commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad heeft de Nota Integrale Veiligheid Son en Breugel 2019-2022 besproken. De SeniorenRaad heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Bedenkingen bij de nota
Als uitgangspunt van de nota wordt genoemd dat Son en Breugel een veilige gemeente is, waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich ook veilig voelen. De SeniorenRaad heeft echter ervaren dat lang niet alle senioren zich altijd veilig voelen; zeker niet als het donker is. Dat blijkt uit onze veiligheidsenquête onder het seniorenpanel en uit opmerkingen van de aanwezigen bij de door ons georganiseerde themamiddag en ochtendlezingen over dit onderwerp. Ook uit de veiligheidsmonitor (een regionale enquête, waaraan de gemeente meedoet) blijkt dat bijna drie op de tien inwoners (gemiddeld over alle leeftijden!) zich wel eens onveilig voelen. Wij menen dat bij deze duidelijk aanwezige gevoelens van onveiligheid, meer alertheid bij het gemeentebestuur nodig is dan uit de nota blijkt. Voor de volledige tekst van de inspraak zie www.sonenbreugel-senioren.nl

Het debat
Veel commissieleden hadden vragen aan onze inspreker, wat wees op belangstelling. Bij het debat werd een onderscheid gemaakt tussen de werkelijke veiligheid en de gevoelens met betrekking tot veiligheid. Velen constateerden dat de nota m.b.t. de veiligheid zelf goed is, maar merkten wel op, dat er ook aandacht besteed moet worden aan de veiligheidsbeleving. Daarbij werd de grote betekenis van goede voorlichting herhaaldelijk genoemd. Alleen de VVD vond de nota te passief. Alle andere partijen vonden, dat de nota zonder enige aanpassing en zonder discussie door de gemeenteraad vastgesteld kon worden. Door het VVD bezwaar zal er nu toch in de gemeenteraad over gediscussieerd worden, maar kans op aanpassing is uitermate klein.

BOA's en politiecapaciteit
Omdat handhaving zowel belangrijk is voor het bereiken van veiligheid als voor een goed veiligheidsgevoel, werd in de inspraak gepleit voor een extra BOA, met als hoofdtaak handhaving in het dorp (dus niet het buitengebied). Bovendien werd gevraagd om als gemeenteraad er over te discussiëren of de beschikbare politiecapaciteit wel voldoende is.
De eventuele nieuwe BOA en zijn/haar taakomschrijving wordt door de gemeente in de kadernota 2019 meegenomen. Een grote meerderheid van de commissie zag geen noodzaak om reeds in 2019 een verandering te bewerkstelligen. Over de politiecapaciteit merkte de burgemeester op, dat die in Son en Breugel zelfs iets boven de norm ligt. Dat was niet door de SeniorenRaad aan de orde gesteld. Wij willen graag discussie over de vraag of de gemeente de capaciteit toereikend vindt (denk bijvoorbeeld aan de aanrijtijd in geval van calamiteiten, zeker 's nachts en in de weekenden). Geen van de commissieleden ging in op onze vraag om discussie hierover.

Analyse
Op het eerste gezicht lijkt het alsof de inspraak geen betekenis gehad heeft, aangezien de nota door de commissie geaccepteerd is zonder iets te veranderen. Toch zijn wij van mening, dat het goed geweest is de bezorgdheid van veel senioren over hun veiligheid naar voren te brengen. De commissieleden hebben in hun debat regelmatig gerefereerd aan onze inbreng en daaruit valt af te leiden dat veiligheid en veiligheidsbeleving in ons dorp meer onder de aandacht is gekomen.
Zoals wij zelf ook in de inspraak hebben opgemerkt, staat er ook veel goeds in de nota. Onder meer, dat de gemeente met de SeniorenRaad zal spreken over het uitvoeringsprogramma en de voortgang daarvan. Wij zullen ons daarbij constructief blijven opstellen. Voor ons is duidelijk, dat een betere veiligheidsbeleving niet gerealiseerd kan worden met uitsluitend intensivering van de voorlichting (hoe belangrijk die ook is), maar ook tot stand gebracht moet worden door inhoudelijke maatregelen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>