Afbeelding
Foto: Pixabay.com

Afkoppelen regenwater levert geld op voor inwoners Son en Breugel

Politiek


Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel werkt aan een klimaatbestendige leefomgeving. Zo was er al de actie 'steentje eruit plantje erin'. Een actie om meer groen en minder stenen in de tuinen te krijgen.
Nu gaat Son en Breugel als eerste gemeente in Nederland inzetten op het loskoppelen van het hemelwater afvoer bij bestaande woningen.

Het is een onderdeel van het project waarin de gemeente Son en Breugel de 'openbare' ruimte zo wil inrichten dat de veranderingen in hitte, droogte en wateroverlast niet leiden tot grote schades en onnodig gevaar voor de volksgezondheid. 
Een mooie doelstelling die de gemeente niet alleen aankan, deze uitdaging wil de gemeente samen met het bedrijfsleven en inwoners oppakken.

Een aantal wijken in Son en Breugel ('t Zand, Sonniuspark, Ekkersrijt en het buitengebied) hebben inmiddels een gescheiden rioolsysteem. Echter, de meeste wijken voeren het schone regenwater, nu samen met het vuile afvalwater af naar het waterzuiveringbedrijf. Naast hoge kosten kan het riool bij piekbelasting en heftige buien de grote hoeveelheid water soms niet aan waardoor het riool kan overstromen en er schade kan ontstaan aan woningen en gevaar bestaat voor de volksgezondheid.

Tariefdifferentiatie rioolheffing
Momenteel maakt de gemeente voor de rioolheffing geen onderscheid tussen afvalwater en hemelwater. Door deze waterstromen op de jaarlijkse aanslag te splitsen in een eigenarendeel (regenwater) en gebruikersdeel (afvalwater) krijgen inwoners meer regie over de kosten die zij betalen voor de verwerking van hun (afval)water.

Het 100% afkoppelen levert woningeigenaren tien jaar lang een besparing op van € 50,- per jaar aan rioolheffing. Huurders betalen alleen het gebruikersdeel, het eigenarendeel komt voor rekening van de verhuurder.
Het gaat hierbij dan wel om het volledig afkoppelen van de regenwaterafvoer van het riool, dus bijvoorbeeld voor-, achter- en zijkant van de woning.

Subsidie afkoppelen regenwater
Naast tariefdifferentiatie heeft de gemeente een subsidieregeling ingesteld voor inwoners en bedrijven die hemelwater op eigen terrein verwerken. Voor het afkoppelen van op zijn minst de achter- en zijkant van de woning kan een subsidie van € 300,- worden aangevraagd. 

Op dit moment zijn er naar schatting 1.500 percelen en objecten afgekoppeld van het regenwaterriool. Met het invoeren van tariefdifferentiatie verwacht de gemeente dat over 10 jaar 2/3e van alle aansluitingen (5.000) ook hun regenwater afgekoppeld heeft. 

In 2019 zal de gemeente actief starten om de inwoners te informeren over de mogelijkheden van afkoppeling. Naast informatie zal er ook een controle plaatsvinden of het afkoppelen op de juiste wijze is uitgevoerd.
Het afkoppelen van het regenwater wordt o.a. begeleidt en ondersteund door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Waterschap de Dommel.