wethouder Kees Vortman en Maarten Claessens van Stichting Leergeld BOS
wethouder Kees Vortman en Maarten Claessens van Stichting Leergeld BOS

Convenant gemeente en Stichting Leergeld getekend!

Politiek

Son en Breugel - Het lijkt ver weg, in een relatief rijk land als Nederland. Armoede, en dan specifiek onder kinderen, is echter in ons land niet geheel verdwenen. Armoede bestrijding staat daarom nog steeds op de agenda van de overheid, ook bij de gemeente Son en Breugel. Daarnaast zijn er ook liefdadigheidsinstellingen zoals Stichting Leergeld. Per 1 juli 2017 slaan de gemeente Son en Breugel en stichting Leergeld Best, Oirschot en Son en Breugel (Leergeld BOS) de handen ineen als het gaat om armoedebestrijding onder kinderen.

Op 2 juni kwamen Kees Vortman, wethouder van Son en Breugel, en Maarten Claessens, voorzitter van Leergeld BOS, samen met vertegenwoordigers van (lokale) media om een convenant te tekenen wat deze samenwerking bekrachtigd. In het convenant staan afspraken over de doelen en de uitvoering van het gemeentelijk armoedebestrijdingsbeleid. Het Clip, het cliënten participatie platform, kon helaas niet aanwezig zijn bij de ondertekening maar ondersteunt het initiatief wel.

Eind 2016 hebben staatssecretaris Klijnsma (namens de regering) en het VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) afspraken gemaakt over de bestrijding van armoede onder kinderen. Daartoe is aan de gemeenten structureel geld beschikbaar gesteld, de zogenaamde Klijnsma-gelden. Voor de gemeente Son en Breugel is het bedrag € 55.000 per jaar, een behoorlijke verhoging. In goed overleg met het Clip wordt dit bedrag aan Leergeld BOS beschikbaar gesteld. Leergeld BOS zal de toekenning van de gelden doen, die tot nu toe uit het Gemeentelijk Sociaal Fonds plaats vinden. Leergeld BOS werkt samen met scholen, plaatselijke organisaties e.d. om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

Leergeld BOS is een zelfstandige stichting en is al ruim 10 jaar actief in de gemeente Best, Oirschot en Son en Breugel. Het streven van Leergeld is dat alle kinderen de kans te geven later mee te tellen, ook de kinderen die nog niet gebruik maken van ondersteuning. Dat is ook het streven van de gemeente Son en Breugel, bevestigt Kees Vortman.

De steun wordt door Leergeld BOS niet in de vorm van geld gegeven, maar in natura. Ieder kind (tot 18 jaar) van ouders met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau komt in aanmerking voor een bijdrage op het gebied van sport (contributie, sportkleding, materialen), school (leermiddelen, pc/laptops, ouderbijdrage, schoolreizen, zwemlessen), cultuur (muziek- of balletlessen) en welzijn. Er is in principe geen strikte grens wat wel of wat niet ondersteund wordt, als het binnen de grens van de redelijkheid valt. Het is niet zo dat alles vergoed wordt om het budget op te maken!

De afspraken die met sportclubs, scholen etc. gemaakt worden blijven privé, deze worden niet openbaar gemaakt. Dit heeft ook beperkingen, door uitwisseling van informatie kunnen meer mensen worden bereikt, aldus Kees Vortman. Waarborging van privacy vinden de gemeente en Leergeld echter belangrijker.

De doelgroep is lastig te bereiken, geeft Maarten Claessens aan. Gezinnen die in aanmerking komen melden zich niet graag aan, uit schaamte vermoedt Maarten Claessens. Men schat dat er landelijk zo'n 400.000 kinderen in aanmerking komen voor Klijnsma-gelden, in Son en Breugel zijn het er ongeveer 400, volgens de schatting van wethouder Vortman. In het afgelopen jaar hebben 94 kinderen uit 53 gezinnen steun ontvangen. Er zijn dus nog veel kinderen die geen steun ontvangen maar daar wel voor in aanmerking komen, Kees Vortman wil dit aantal graag verminderen.

Het grootste probleem hierbij zijn de mensen die niet in beeld zijn. De afgelopen tien jaar is de situatie erg veranderd, stelt Maarten Claessens. Voorheen zaten mensen vaak van generatie op generatie in de schuldsanering. Nu komen ook ZZP'ers die zelfstandig gaan werken maar hun oude uitgavepatroon handhaven in schuldsanering terecht.

Als een gezin zich aangemeld heeft bij Leergeld, komt eerst een intermediair op bezoek. Die bekijkt de situatie en gaat na of er subsidies zijn waar het gezin voor in aanmerking komt. Als dat niet toereikend is, komt Leergeld pas in zicht. De ondersteuning van Leergeld is echt het laatste redmiddel. Leergeld biedt maatwerk, op een manier die de gemeente niet kan bieden. Het bedrag kan variëren, afhankelijk van wat het kind nodig heeft. De ervaring leert dat deze methode beter werkt dan een loket bij de gemeente waar mensen zich moeten melden. Al blijft het voor veel mensen een hoge drempel waar ze overheen moeten. Het bieden van maatwerk zal deze drempel wel verlagen, al blijft het een probleem.
Vorig jaar was het budget € 25.000 in Son en Breugel, de vraag aan Maarten Claessens en Kees Vortman is dan ook of het budget niet te hoog is. De tijd zal het leren, geeft Maarten Claessens aan. Kees Vortman vult aan dat er een jaarlijkse evaluatie plaats zal vinden, er is afgesproken dat de komende jaren het overschot teruggaat naar de gemeente. Het blijft echter wel beschikbaar.

Als na evaluatie blijkt dat het budget te hoog is, kan het worden aangepast. Wethouder Vortman hoopt volgend jaar te kunnen constateren dat er meer mensen bereikt zijn, en er kinderen geholpen zijn die nu onzichtbaar blijven. Mocht dat niet zo blijken te zijn, gaan de gemeente een Leergeld BOS kijken hoe dat verbeterd kan worden.

Leergeld BOS rapporteert alleen op hoofdlijnen aan de gemeente. De gemeente wil het maatwerk dat Leergeld kan leveren ook geen geweld aandoen, aldus Kees Vortman. Bijzondere bijstand is het enige dat de gemeente blijft doen, voor de rest gaat alles op het gebied van armoedebestrijding naar Leergeld. Er is slechts één loket, als men eenmaal over de drempel is, hoeft dat niet nog een keer.
Er vindt geen vermogenstoets plaats. 'Iedereen die aan de criteria voldoet kan bij ons terecht', zegt Maarten Claessens. Is het dan niet dweilen met de kraan open? Dat is mogelijk, geeft Maarten Claessens aan. Als ouders hun uitgavepatroon niet aanpassen komt het daar wel op neer, dat zal niet veranderen. De kinderen mogen echter niet de dupe worden!

Kees Vortman verwacht niet dat de landelijke overheid minder geld zal gaan besteden aan armoedebestrijding. Het is de bedoeling dat het armoedebeleid structureel zal zijn, het budget zal gehandhaafd blijven tenzij de jaarlijkse evaluatie anders uitwijst.
Leergeld werkt met allemaal vrijwilligers, dat helpt de kosten te drukken. Momenteel is er een intermediair actief in Son en Breugel, dat zullen er twee worden.

Nu meedoen is later meetellen is het motto van Leergeld. De gemeente én Leergeld BOS hopen dan ook dat mensen de drempel overstappen en Leergeld weten te vinden. Meer informatie over Leergeld kunt u vinden op de website: www.leergeld.nl/best.

U kunt contact opnemen via de website, telefonisch via 06-27650302 of via e-mail: contact.leergeld@gmail.com.

wethouder Kees Vortman en Maarten Claessens van Stichting Leergeld BOS
wethouder Kees Vortman en Maarten Claessens van Stichting Leergeld BOS
wethouder Kees Vortman en Maarten Claessens van Stichting Leergeld BOS