Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 9f0098
Foto: Wil Feijen

Lezerspodium

  Politiek

Son en Breugel - Open brief aan de leden van de gemeenteraad van Son en Breugel

MFA (Dorpshuis) kan niet in kerkgebouw

De door de gemeente Son en Breugel beoogde multifunctionele accommodatie ('Dorpshuis') is niet in haar geheel te realiseren in het bestaande kerkgebouw in het centrum van Son. Deze conclusie valt te trekken uit de technische beoordeling van dit gebouw, die ingenieursbureau Aveco de Bondt in opdracht van Burgemeester en Wethouders van Son en Breugel heeft uitgevoerd.

Het bureau stelt in zijn - in december opgeleverde - rapport dat het hoofdgebouw van de kerk via ingrijpende maatregelen geschikt is te maken voor huisvesting van een theaterruimte, een tentoonstellingsruimte en een bar annex ontmoetingscentrum (wat het bureau ziet als voorzetting van de huidige 'bijeenkomstfunctie' van het gebouw). Alle andere functies van het beoogde Dorpshuis (zoals de maatschappelijke dienstverlening door de samenwerkende partijen in het Centrum Maatschappelijke Deelname) zouden volgens het bureau ondergebracht moeten worden in een nieuw te realiseren aanbouw achter of naast de kerk. De bestaande aanbouw aan de achterzijde van de kerk kan volgens het bureau het beste gesloopt worden.

Beperkingen
De constructie en bouwkundige uitvoering van het kerkgebouw leggen naar de mening van het ingenieursbureau veel beperkingen op aan andere functies dan de genoemde 'bijeenkomstfunctie'. Deze andere functies vragen vele ingrijpende aanpassingen (en dus hoge investeringskosten) inzake (toetreding van) daglicht, geluid, ventilatie en comfort. Daarom is het volgens het bureau het eenvoudigst om alleen de bijeenkomstfunctie in de kerk zelf onder te brengen. 'Dit raden wij dan ook aan'. Door andere functies in een nieuwe aanbouw te huisvesten kan er - zo stelt het bureau - al vanaf de ontwerpfase rekening worden gehouden met de eisen, die volgens het Bouwbesluit uit die functies voortvloeien. Het noemt dit 'eenvoudiger dan het realiseren van meerdere functies binnen één gebouw'.

Klimaatneutraal
In zijn rapport heeft ingenieuwsbureau Aveco de Bondt niet de eis mee hoeven nemen dat de MFA (net als alle andere gemeentelijke voorzieningen) een klimaatneutrale huisvesting moet krijgen. Wel kan uit het rapport worden afgeleid dat zeer ingrijpende en dus kostbare maatregelen nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat de bestaande dakconstructie zonder complexe en dure versterkingsmaatregelen onvoldoende draagkracht biedt voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen en technische installaties.

Kosten
Het behoorde overigens ook niet tot de opdracht aan het ingenieuwsbureau om te kijken naar de kosten van sloop, hergebruik of aanpassing en uitbreiding van het kerkgebouw. Het rapport maakt wel duidelijk dat het hoofdgebouw van de kerk alleen al ten behoeve van de beoogde 'bijeenkomstfunctie' ingrijpend aangepast zou moeten worden en dat nieuwbouw (al of niet op de plaats van de huidige aanbouw aan de achterzijde van de kerk) nodig is voor het huisvesten van alle andere beoogde functies van de MFA. Een en ander zal uiteindelijk zonder enige twijfel duurder uitpakken dan slopen en nieuwbouw. Bovendien kan bij nieuwbouw beter worden ingespeeld op de wensen en behoeften van de gebruikers van de beoogde MFA, op hedendaagse eisen wat betreft duurzaamheid en comfort en op de gewenste ruimtelijke ordening van het centrum van Son. Tot slot ligt het voor de hand dat sloop en nieuwbouw in een veel korter tijdsbestek zijn voor te bereiden en realiseren dan het aanpassen en uitbreiden van het bestaande kerkgebouw.

Conclusie
Uit dit alles zou de gemeentelijke politiek daarom nu het beste meteen zonder verdere kostbare omzwervingen, nadere onderzoeken en uitstelbewegingen de conclusie kunnen trekken dat sloop en nieuwbouw per saldo toch beter en goedkoper zijn en minder tijd vergen dan aanpassing en uitbreiding van het bestaande kerkgebouw. Als kerk heeft dat gebouw door de toenemende ontkerkelijking - hoe je daar verder ook over denkt - geen toekomst meer en als gebouw zou het door de noodzakelijke aanpassingen en uitbreiding toch nauwelijks nog herkenbaar zijn. Dit laatste wordt onderstreept door het ontwerp dat recent door een betrokken plaatselijke horeca-ondernemer - mede uit gezond zakelijk eigenbelang - bij de gemeentepolitiek op tafel is gelegd.

Ik hoop dat de gemeenteraad zich daardoor niet laat afleiden en nu zonder het gebruikelijke politieke gekissebis eensgezind knopen doorhakt en ervoor zorgt dat nog deze raadsperiode de deuren van het Dorpshuis van Son en Breugel geopend kunnen worden. Daar heeft de bevolking van ons mooie dorp recht op. Dat hiervoor afscheid moet worden genomen van het huidige kerkgebouw gaat mij met velen in Son en Breugel aan het hart, maar moet worden gezien als een onvermijdelijk offer ten behoeve van onze dorpsgemeenschap. Soms moet wat goed was plaats maken voor iets beters.

Peter van Dam

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>