Logo mooisonenbreugel.nl
Er is begonnen met het weghalen van de zandbergen   | Fotonummer: 24403f
Er is begonnen met het weghalen van de zandbergen (Foto: Wil Feijen)
Algemeen / Son & Breugel

Wijkbewoners De Oude Vloed voelen zich niet serieus genomen

Son en Breugel - Een aantal bewoners uit de wijk De Oude Vloed zet vraagtekens bij de gang van zaken rondom de beoogde bouw van woningen in hun wijk en de rol van de gemeente en projectontwikkelaar Gebroeders van Stiphout. Zij hebben de gemeenteraad gevraagd om hun bezwaren nader toe te mogen lichten, maar ze hebben nog geen reactie ontvangen. Het is een van de vele voorvallen die tot grote frustraties heeft geleid bij enkele bewoners van De Oude Vloed.

Redacteuren: Jürgen Feuerriegel
en Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Ooit was De Oude Vloed een rustige groene wijk met eikenbomen, bosschages, vogels en voldoende ruimte voor de kinderen om buiten te spelen. Aan de Begoniastraat was een groot (voetbal)veld en een grote speeltuin waar kinderen uit de hele wijk konden spelen. Dit gaat veranderen door de nieuwbouwplannen, waarvan de contouren al zichtbaar worden.

Bomen gekapt
Er zijn al enkele grote bomen gekapt en metershoge bosschages verwijderd. Eikenbomen van meer dan 50 jaar oud werden gerooid, terwijl de bomen volgens de bewoners in het Groen Beleidsplan van de gemeente beschermd zijn en niet zonder vergunning gekapt mogen worden.

Waarom niet serieus genomen
Wat is er nou precies gebeurd waardoor de bewoners zich niet serieus genomen voelen. De afspraak was dat er acht luxe twee-onder-één-kapwoningen gebouwd zouden gaan worden in het project. De huidige bewoners van de wijk zeggen dat door bouw van de luxe tweekappers de waarde van de huizen zou stijgen; dit zou gezegd zijn door de projectontwikkelaar. Enkele bewoners van De Oude Vloed zeggen dat nog voor de inschrijving voor mogelijke kopers de prijs binnen zes weken ineens werd verhoogd.

Andere plannen
Vanwege deze plotselinge verhoging van de koopsom lukte volgens hen de verkoop niet, en vervolgens bleek de projectontwikkelaar negentien rijtjeswoningen in plaats van acht luxewoningen te willen bouwen. De prijs van deze woningen is nog niet bekend, maar zal zeker lager zijn dan die voor de tweekappers, zo laten de huidige bewoners van de wijk weten.

Verkoopprijzen
Marcel Merks, werkzaam als projectontwikkelaar bij Van Stiphout, geeft aan dat het iets anders ligt. De opmerking dat het bouwen van tweekappers de huizen van de omliggende wijk in waarde laat stijgen, klopt niet helemaal. “Wij weten uit ervaring dat een nieuwbouwproject in een bestaande wijk vaak een verbetering is in een wijk, door nieuwe bewoners, maar ook door nieuwe wegen, parkeerplaatsen en andere voorzieningen die daarbij horen. Hierdoor wordt een bestaande wijk aantrekkelijker en zie je vaak dat de prijzen van de bestaande huizen wat stijgen bij verkoop”, aldus Marcel Merks.

Verwarring
Ook is volgens hem de koopprijs van de genoemde tweekappers altijd vast geweest. Echter, door een gemeentelijke publicatie is er misschien verwarring ontstaan. De gemeente Son en Breugel denkt dat de verwarring over de prijs van de tweekappers is ontstaan door een advertentie van 26 september 2018 (in deze krant, red.). Daarin gaf de gemeente een overzicht van enkele nieuwbouwprojecten in Son en Breugel en werden de te bouwen tweekappers aangekondigd in het prijssegment vanaf € 333.000,-. Hierbij gaat het om een minimale prijsstelling als er gebouwd gaat worden. Dan is er dus nog geen concreet ontwerp van de tweekapper. Volgens de verkopende makelaar kunnen er op dit moment helemaal geen tweekappers gebouwd worden voor het genoemde bedrag.

Verdwijnen van groen
De opmerkingen over het weghalen van het groen begrijpt Marcel Merks. Het is vervelend als bestaand groen verdwijnt. Maar het groen dat verdwijnt voor het bouwen van de woningen wordt gecompenseerd door nieuw te planten groen in en rondom het nieuwbouwproject.

Argwaan
Volgens de bewoners van de huidige wijk werden er ‘heel toevallig’ tijdens de grondwerkzaamheden negentien rioolaansluitingen aangelegd, hetgeen bij de omwonenden argwaan wekte. Zij zeggen tot op heden geen brief van de gemeente of de projectontwikkelaar over de voorgenomen wijziging van de bouwplannen te hebben ontvangen. Marcel Merks zegt dat er wel een brief hierover is gestuurd op 29 augustus 2019. Hij erkent dat de aansluitingen inderdaad eerder dan de brief zijn aangelegd, maar dat had een praktische oorzaak.

Vooruitlopend op aanvraag
De gemeente laat weten dat de communicatie over het project een taak is van de projectontwikkelaar en dat het plaatsen van de negentien rioolaansluitingen een praktisch besluit van de projectontwikkelaar was, vooruitlopend op de aanvraag. En dat is niet zo handig als je daar nog niet over hebt gecommuniceerd, aldus de gemeente.

Behoefte veranderd
Volgens Marcel Merks bleek dat tijdens het aanbieden van de nog te bouwen tweekappers de markt was veranderd en de behoefte van de woningzoekenden voor tweekappers niet meer aansloot bij het ontwerp en prijsstelling. “Wat je niet kunt verkopen moet je ook niet aanbieden was de gedachte en Van Stiphout veranderde het plan in negentien aaneengesloten woningen waarvan de verkoopprijs nog niet bekend is.

PFAS
Merks betreurt het ook dat er langere tijd grote zandbergen op de bouwplaats lagen. Normaal worden deze direct afgevoerd, maar door de PFAS(poly- en perfluoralkylstoffen)-regeling zijn er restricties wat betreft het afvoeren en verwerken van het zand. Inmiddels zijn de zandbergen afgedekt met plastic en is de aannemer begonnen met de afvoer en het verwerken van de grond.

Informeren
Merks benadrukt dat hij probeert de direct betrokken bewoners van de wijk De Vloed zo veel mogelijk op de hoogte te houden van het verloop van het project; daarvoor zijn ook al meerdere brieven naar de huidige bewoners gestuurd. Op 10 maart was er nog een informatiebijeenkomst in La Sonnerie. De bijeenkomst in La Sonnerie was net voor de strengere maatregelen tegen het coronavirus. Ondanks de brieven en de bijeenkomst hebben enkele bewoners van de oude wijk juridische stappen ondernomen tegen de gewijzigde plannen. Marcel Merks laat weten dat wat de gesprekken met de omwonenden betreft er binnenkort weer een gesprek zal plaatsvinden waarbij ook de gemeente aanwezig zal zijn.

Overlast
Bij enkele bewoners van De Oude Vloed is er nu het gevoel dat ze niet serieus worden genomen door de gemeente. Zij hebben het gevoel dat hun wijk als een 'achterbuurtje' wordt gezien, terwijl in het Sonniuspark alles mogelijk schijnt te zijn, zoals mooie wandelroutes en grote opvangbassins voor water. Zij zijn de overlast van de afgelopen elf jaar meer dan beu en de diverse bouwactiviteiten in en rondom hun wijk hebben het woongenot al jaren sterk verminderd.

Communicatie
De gemeente erkent, zeker als het om de communicatie gaat, dat er wat fouten zijn gemaakt. “Echter, de verantwoording ligt in eerste instantie bij de projectontwikkelaar. Maar er is wel degelijk regelmatig gecommuniceerd, ook van de kant van de projectontwikkelaar. Dat omwonenden het er niet mee eens zijn, kan en mag natuurlijk. Zo heeft een bewoner bij raadsleden wat zaken aangegeven en die heeft dat weer aan ons doorgegeven, en wij vervolgens weer aan de projectontwikkelaar”, aldus de gemeente.

Verrassing
Over het weghalen van de eikenbomen laat de gemeente het volgende weten: “Het weghalen van de eikenbomen aan het kanaal is met toestemming van Rijkswaterstaat gedaan. De bomen stonden namelijk op grond van Rijkswaterstaat. Normaal gesproken wordt de gemeente vooraf wel op de hoogte gebracht door Rijkswaterstaat, maar dat is hier niet gebeurd en dit was dus ook voor ons als gemeente een complete verrassing. Natuurlijk hebben we ons daarover beklaagd bij Rijkswaterstaat”. De gemeente gaat nu samen met de mensen van het groenbeheer kijken hoe ze de situatie, als het om het beeld gaat, weer zo goed mogelijk kunnen herstellen.

Prettig en leefbaar
Toch voelen enkele buurtbewoners van De Oude Vloed zich niet serieus genomen ondanks de inspanningen van de gemeente en de projectontwikkelaar. Vandaar hun noodkreet richting gemeente: “Neem ons serieus en laten we samen zorgen voor een prettige en leefbare Oude en Nieuwe Vloed”.

In gesprek blijven
De gemeente wil, net als bij andere projecten, graag in gesprek gaan en blijven met omwonenden. Volgens de gemeente is dit ook de situatie bij De Nieuwe vloed. Zij gaan er dan ook vanuit dat de gesprekken weer snel op gang zullen komen.

Frustratie en geen vertrouwen
Enkele bewoners van de wijk De Vloed laten in een reactie weten dat de frustratie groot is en het vertrouwen in de gemeente en de projectontwikkelaar, ook na de commissievergadering van maandag 18 mei, naar het nulpunt is gedaald.

Zo merkt een bewoner op dat het lijkt alsof door de maatregelen tegen het COVID-19 de boel weer gesust wordt. Want ook de commissieleden stellen dat een buurtbezoek op locatie op dit moment niet door kan gaan in verband met de maatregelen tegen het virus.

“Het is zelfs beschamend wat we met de bewoners van de Begoniastraat, één van de bestaande straten in de wijk De Vloed’ hebben gedaan”, aldus Camille Limpens van het CDA in een reactie tijdens de commissievergadering.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>